Breakfast, Lunch, Coffee or Take away? You're always welcome at The Foodmaker!
NL EN FR

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 25 oktober 2019

Foodmaker NV (‘Foodmaker’) neemt uw privacy en uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.

Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe Foodmaker uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt, zowel algemeen als wanneer u deze website bezoekt, op de website aankopen doet en/of uw Living on the Vedge-kaart gebruikt. De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

KORTE PRIVACYVERKLARING:

1. Foodmaker verwerkt uw identificatie- en/of contactgegevens voornamelijk (1) om uw bestellingen klaar te zetten / te leveren indien u online bestelt, (2) voor het Living on the Vedge getrouwheidsprogramma zodat u V-coins en gerichte promoties kan ontvangen (mits u over een geregistreerde klantenkaart beschikt), en (3) voor gerechtvaardigde doeleinden (vb. ter bestrijding van fraude).

2. Indien u een Living on the Vedge-kaart gebruikt, worden uw aankopen geanalyseerd om u de meest relevante promoties aan te bieden. U kan nog steeds anoniem shoppen in onze winkels want het is niet verplicht een Living on the Vedge-kaart te gebruiken. Bepaalde aanbiedingen en/of promoties zijn echter enkel beschikbaar voor dergelijke kaarthouders.

3. Uw identificatie en contactgegevens worden onder geen beding met derde partijen gedeeld voor commerciële doeleinden indien u daar geen uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

4. Om u elektronische nieuwsbrieven te kunnen toesturen, vragen wij steeds uw toestemming.

5. Uw gegevens worden zoveel mogelijk binnen de EU bewaard. Indien wij samenwerken met dienstverleners buiten de EU, hebben we de nodige waarborgen voorzien om ervoor te zorgen dat zij uw gegevens op gepaste wijze beveiligen en u steeds uw privacy rechten kunt uitoefenen;

6. U kunt uw rechten uitoefenen door in te loggen met uw online account, daar kunt u uw gegevens inzien, verbeteren of uitschrijven/inschrijven van marketing e-communicatie. U kunt ook steeds terecht bij onze klantendienst om uw privacy rechten uit te oefenen.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, kan u ons contacteren via info@thefoodmaker.be.

UITGEBREIDE PRIVACYVERKLARING:

 

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Foodmaker NV, Nijverheidsstraat 50, 2260 Westerlo (hierna “Foodmaker”).

DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Onder “verwerking” wordt verstaan één of meerdere bewerkingen van persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN HOE VERWERKT FOODMAKER DEZE GEGEVENS?

Foodmaker zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens verwerkt worden op een adequate, relevante manier en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is in overeenstemming met de wet. Persoonsgegevens die Foodmaker mogelijks over u verzamelt, zijn:

• Identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, leeftijd...;

• Contactgegevens: adres, e-mailadres, telefoonnummer,…;

• Klantgegevens: Living on the Vedge-kaartnummer, V-coins,…;

• Aankoopgegevens in de winkel of via de webshop;
o Betaalgegevens indien er ook online wordt betaald.

• Online gedrag: klikgedrag op onze website of in onze webshop;

• Gegevens in verband met klachten, vragen en opmerkingen.

Foodmaker verzamelt en verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens tenzij wij hiervoor uw expliciete toestemming hebben gekregen of daartoe verplicht worden door een wettelijke bepaling. Zo kan Foodmaker gegevens over allergieën verwerken indien u deze met ons deelt.

WAAROM VERWERKT FOODMAKER DEZE PERSOONSGEGEVENS?

Foodmaker verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zal gegevens dus niet verder gebruiken op een met die doeleinden onverenigbare wijze.

Indien Foodmaker uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken.

Indien Foodmaker uw gegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang, kan u steeds aangeven dat uw belang zwaarder doorweegt.

Indien Foodmaker uw gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, kan u steeds vragen deze verwerking, inclusief de profilering voor marketingdoeleinden stop te zetten. In dit geval is het mogelijk dat u bepaalde promoties niet meer kan verkrijgen of dat u de Living on the Vedge-kaart niet meer kan gebruiken.

De wettelijke gronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:

• Gerechtvaardigd belang: In bepaalde situaties is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Foodmaker. In die gevallen zullen wij een afweging maken en nakijken of uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden als klant niet zwaarder doorwegen;

• Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst die u met Foodmaker heeft gesloten, zoals vb. de uitvoering van een online bestelling;

• Toestemming: Foodmaker zal toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken voor bepaalde doeleinden.

MET WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEDEELD?

Indien vereist voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden, is het mogelijk dat Foodmaker uw persoonsgegevens doorgeeft aan andere vennootschappen of leden van Foodmaker NV (overzicht op verzoek verkrijgbaar). Deze entiteiten zullen de gegevens uitsluitend voor dezelfde doeleinden gebruiken als hierin vermeld. Foodmaker neemt de gepaste veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die binnen deze groep worden uitgewisseld naar behoren beschermd worden in lijn met de toepasselijke regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derde partijen die aan ons specifieke diensten verlenen of die u informatie willen sturen over hun producten en diensten. Bijvoorbeeld:

• Transportbedrijven of -diensten verbonden aan het Foodmaker bestelportaal voor de verwerking van bestellingen die worden geplaatst binnen de online winkel van Foodmaker;

• Marketingbureaus die helpen reclamecampagnes en -promoties te creëren;

• Call-centers of externe dienstverleners die Foodmaker helpen om vragen te beantwoorden via website, telefoon, sociale media of andere kanalen;

• Derde partijen waarvoor u expliciete toestemming heeft gegeven om uw gegevens met hen te delen. Zonder deze toestemming worden uw identificatiegegevens NIET met deze partijen gedeeld. Zo wordt vermeden dat uw gegevens voor een niet aanvaardbaar doel worden hergebruikt door deze partijen;

• Web analytics tools (Google) en dataverwerkingsbedrijven;

• Derde partijen die diensten verlenen aan Foodmaker volgens welbepaalde instructies;

• Verplichte gegevensuitwisseling: wanneer een regelgeving of juridische procedure Foodmaker ertoe verplicht of overheidsinstanties Foodmaker hierom verzoekt in het kader van acties ter handhaving van de wet. Bij vermoeden van vermeende of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten, ziet Foodmaker zich altijd genoodzaakt om gegevens over u door te geven, dit ter preventie van fysieke schade of financieel verlies.

UW RECHTEN

Foodmaker streeft naar transparantie, niet alleen met betrekking tot de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, maar ook omtrent de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot die verwerking van persoonsgegevens. Daarom nog even een overzicht van uw rechten:

Foodmaker verbindt zich ertoe onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek met betrekking tot een van onderstaande rechten te antwoorden op uw verzoek. Uw verzoek wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat uw aanvraag compleet is, dit houdt ook in dat Foodmaker van u een identiteitsbewijs verkreeg overeenkomstig de hierna beschreven procedure, of dat er op een andere manier zekerheid werd verkregen van uw identiteit. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden verlengd worden. In dat geval stelt Foodmaker u in elk geval zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek in kennis van dergelijke verlenging.

RECHT OP TOEGANG TOT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die Foodmaker over u verwerkt.

Volgens de wetgeving heeft u eveneens het recht informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden; de betrokken categorieën van persoonsgegevens; de (categorieën van) ontvangers van persoonsgegevens; indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen; het recht op rectificatie of gegevenswissing, het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit; de bron van de gegevens indien deze niet bij u werden verzameld; het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en profilering; en de waarborgen die genomen worden om persoonsgegevens te beschermen in geval deze worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie.

U heeft eveneens het recht om een kopie van uw gegevens te vragen. Indien u bijkomende kopieën wenst, kan Foodmaker u daarvoor een vergoeding aanrekenen zoals door de wet vermeld.

Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, en indien u niet om een andere regeling verzoekt, verstrekt Foodmaker u de informatie in een gangbare elektronische vorm om aan uw verzoek tegemoet te komen.

Om inzage en een kopie te verkrijgen van de informatie die Foodmaker over u verwerkt, kunt u:

• inloggen met uw login en paswoord op uw Foodmaker account op de Foodmaker website. Op die manier kunt u uw persoonsgegevens online raadplegen.

• contact opnemen met de Klantendienst via info@thefoodmaker.be. Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, kan men uw identiteit controleren om te voorkomen dat uw gegevens aan derden wordt verstrekt.

Hoe kan ik mijn identiteit bewijzen?

U kunt uw identiteit bewijzen met eender welk door u gekozen bewijsmiddel, bijvoorbeeld een kopie van uw rijbewijs of van uw internationaal paspoort. U kan dit ook doen door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart door te geven. Omdat e-mails niet altijd veilig zijn, raden wij u aan het nummer van het document en uw pasfoto af te dekken en melding te maken van het feit dat deze kopie werd gemaakt om door te sturen naar Foodmaker.

Na gebruik zal Foodmaker deze kopies vernietigen.

RECHT OP RECTIFICATIE, BEPERKING EN WISSING VAN UW GEGEVENS

U heeft het recht uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren indien deze onjuist zijn.

U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, d.w.z. de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten, zonder ze te laten verwijderen uit onze databanken. Dit recht kan enkel worden gebruikt in de gevallen die door de wet worden voorzien, bijvoorbeeld gedurende de periode waarin wij de juistheid nakijken van betwiste gegevens, of in afwachting van een antwoord op uw bezwaarmaking.

U heeft eveneens het recht de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen in de volgende gevallen:

• Indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;

• Indien u de toestemming waarop de verwerking van persoonsgegevens berust, intrekt en er geen andere rechtsgronden zijn voor de verwerking;

• Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;

• Indien uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;

• Indien uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het Unierecht of Belgisch recht.

U kan dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de Klantendienst via info@thefoodmaker.be. Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, zal men uw identiteit controleren om te vermijden dat uw gegevens door derden wordt gewijzigd.

Hoe kan ik mijn identiteit bewijzen?

U kunt uw identiteit bewijzen met eender welk door u gekozen bewijsmiddel, bijvoorbeeld een kopie van uw rijbewijs of van uw internationaal paspoort. U kan dit ook doen door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart door te geven. Omdat e-mails niet altijd veilig zijn, raden wij u aan het nummer van het document en uw pasfoto af te dekken en melding te maken van het feit dat deze kopie werd gemaakt om door te sturen naar Foodmaker.

Na gebruik zal Foodmaker deze kopies vernietigen.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht de gegevens die u aan Foodmaker heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze verder over te dragen indien:

• De verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming of op een overeenkomst, en

• De verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

U kan dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de Klantendienst via info@thefoodmaker.be. Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, zal men uw identiteit controleren om te vermijden dat uw gegevens door derden wordt gewijzigd.

Hoe kan ik mijn identiteit bewijzen?

U kunt uw identiteit bewijzen met eender welk door u gekozen bewijsmiddel, bijvoorbeeld een kopie van uw rijbewijs of van uw internationaal paspoort. U kan dit ook doen door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart door te geven. Omdat e-mails niet altijd veilig zijn, raden wij u aan het nummer van het document en uw pasfoto af te dekken en melding te maken van het feit dat deze kopie werd gemaakt om door te sturen naar Foodmaker.

Na gebruik zal Foodmaker deze kopies vernietigen.

RECHT OM ZICH TE VERZETTEN TEGEN HET GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING (INCL PROFILERING)

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ePrivacy regelgeving heeft Foodmaker uw specifieke, voorafgaandelijke toestemming nodig om u direct marketing te kunnen sturen via elektronische communicatie (zoals e-mail, sms, enz.). Indien u hiervoor toestemming geeft, heeft u nadien echter te allen tijde het recht om u gratis en op eerste verzoek te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Om u specifiek te verzetten tegen profiling voor commerciële doeleinden dient u dit aan de Klantendienst van Foodmaker te vragen. Indien u dit vraagt zal Foodmaker uw aankoopgedrag en uw transactionele gegevens niet meer analyseren. Foodmaker zal ook geen analyse meer maken op artikelen die u mogelijks kunnen interesseren. Als u het wenst kunt u wel nog algemene commerciële communicatie krijgen (vb. nieuwsbrief). De communicatie kan gepersonaliseerd zijn (u wordt met uw naam aangeschreven, u krijgt de communicatie in uw taal, u krijgt de communicatie voor uw regio), maar de inhoud ervan zal in geen geval gebaseerd zijn op uw aankoopgedrag en kan dus minder relevant voor u zijn.

U kan ook nog tevredenheidsenquêtes krijgen. Deze houden geen direct marketing in, ze worden niet gemaakt op basis van een analyse van uw aankoopgedrag. Indien u deze niet meer wenst te krijgen, kunt u zich steeds uitschrijven.

U kan dit recht uitoefenen

• door contact op te nemen met de Klantendienst via info@thefoodmaker.be;

• door u uit te schrijven van de marketing communicatie (onderaan elke elektronische communicatie wordt hiervoor een link voorzien).

• via uw klantenprofiel in uw online account op de website (www.thefoodmaker.be), waar u uw voorkeuren voor marketing communicatie kan aangeven in uw persoonlijke profielpagina.

Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, zal men uw identiteit controleren om te vermijden dat uw gegevens door derden wordt gewijzigd.

Hoe kan ik mijn identiteit bewijzen?

U kunt uw identiteit bewijzen met eender welk door u gekozen bewijsmiddel, bijvoorbeeld een kopie van uw rijbewijs of van uw internationaal paspoort. U kan dit ook doen door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart door te geven. Omdat e-mails niet altijd veilig zijn, raden wij u aan het nummer van het document en uw pasfoto af te dekken en melding te maken van het feit dat deze kopie werd gemaakt om door te sturen naar Foodmaker.

Na gebruik zal Foodmaker deze kopies vernietigen.

RECHT OM ZICH TE VERZETTEN TEGEN HET GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR ANDERE DOELEINDEN (INCL PROFILERING)

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen het gebruik, inclusief de profilering, van uw persoonsgegevens, indien deze door ons gebruikt en verwerkt worden ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Zodra u uw recht van verzet uitoefent, stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij:

• Foodmaker dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren om de gegevens alsnog te verwerken, die zwaarder doorwegen dan uw belangen als klant; of

• indien Foodmaker uw gegevens in de toekomst nodig kan hebben voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kan dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de Klantendienst via info@thefoodmaker.be. Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, zal men uw identiteit controleren om te vermijden dat uw gegevens door derden wordt gewijzigd.

Hoe kan ik mijn identiteit bewijzen?

U kunt uw identiteit bewijzen met eender welk door u gekozen bewijsmiddel, bijvoorbeeld een kopie van uw rijbewijs of van uw internationaal paspoort. U kan dit ook doen door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart door te geven. Omdat e-mails niet altijd veilig zijn, raden wij u aan het nummer van het document en uw pasfoto af te dekken en melding te maken van het feit dat deze kopie werd gemaakt om door te sturen naar Foodmaker.

Na gebruik zal Foodmaker deze kopies vernietigen.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

U heeft steeds het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit zal waarschijnlijk de Belgische autoriteit zijn, waarvan u de contactgegevens kan terugvinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Foodmaker bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.

De bewaringstermijn is afhankelijk van het doel waarvoor persoonsgegevens verzameld worden. Foodmaker gebruikt het doeleinde dan ook als één van de criteria om te bepalen hoe lang uw persoonsgegevens zullen worden bijgehouden. Andere criteria kunnen bijvoorbeeld zijn: de verplichting om op grond van een wettelijke bepaling uw gegevens voor een wettelijk bepaalde termijn bij te houden of de duurtijd van de periode waarvoor we met u een klantenrelatie aangaan of diensten aan u leveren.

Foodmaker verbindt zich ertoe om na afloop van de bewaringstermijn de persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden op een veilige manier te wissen, te vernietigen of te anonimiseren.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Foodmaker zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door ondernemingen buiten Foodmaker. Die andere websites hebben een eigen privacyverklaring die u aandachtig moet doorlezen wanneer u daar naartoe surft. In geen geval kan Foodmaker verantwoordelijk zijn voor de inhoud van die websites noch voor enige verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen.

BIJWERKING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om het gegevensgebruik door Foodmaker correct te weerspiegelen. Hiervan wordt u niet voorafgaandelijk in kennis gesteld. Eventuele aanpassingen worden wel op de websites van de ondernemingen van Foodmaker onder de aandacht gebracht. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

CONTACTEER ONS

Voor vragen, klachten of het indienen van verzoeken kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar info@thefoodmaker.be

Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.